สถิติ
เปิดเมื่อ8/07/2011
อัพเดท31/12/2013
ผู้เข้าชม431694
แสดงหน้า563742
บทความ
บทความทั่วไป
แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
พัฒนาความรู้พื้นฐานต้นแบบภาษาไทยมืออาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เก็บตกจากกิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การขอรับการตรวจขั้นที่ 5
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การจัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน (การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
วุฒิทางลูกเสือ และยุวกาชาด
การศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมินวาระ 2 ปีปฐมวัย ระยะที่ 1
แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย หมวดประสาทรับรู้
แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย หมวดชีวิตประจำวัน
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กับหลักสูตรการสอนแบบมอนเทสซอรี
วาระั 2 ปี แห่งการศึกษาปฐมวัย
ยกคุณภาพการศึกษาอย่างไรก็ไม่ขึ้น
การสอนแบบมอนเทสซอรี
ชมรมนักการศึกษาปฐมวัยแห่งประเทศไทย
อนุบาลญี่ปุ่น
การสอนแบบมอนเทสซอรี หมวดชีวิตประจำวัน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมปฐมวัย
รายชื่อสมาชิกชมรม สมาชิกวารสาร
ผลการปฏิบัติที่ดี ศน.บุญชู อังสวัสดิ์
ยินดีต้อนรับสู่ชมรมนักการศึกษาปฐมวัย
ศูนย์วิจัยการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อสังเกตจากการตรวจผลงานทางวิชาการ ของ ดร.บุญลือ ทองอยู่
สโมสรลูกเสือเมืองนารัง
ข้อบังคับสโมสรลูกเสือเมืองนารัง
ปฎิทิน
April 2014
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

การขอรับการตรวจขั้นที่ 5

แบ่งปันให้เพื่อน อ่าน 17127 | ตอบ 4
การขอรับการตรวจขั้นที่ 5  ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
1.  การปฏิบัติการก่อนที่จะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ
                1.1  เมื่อผู้บังคับบัญชาที่ได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นที่ 4 ( A.T.C. )  มาแล้ว  ให้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม  ไปดำเนินการในกองลูกเสือของตน  เป็นเวลาอย่างน้อย  4 เดือน  นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ( A.T.C. )
                1.2  เมื่อครบเวลา  4 เดือนแล้ว  และผู้บังคับบัญชานั้นรู้สึกตัวว่าพร้อมที่จะได้รับการตรวจขั้นที่ 5  ได้แล้ว  ให้เสนอรายงานตามลำดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ขอให้กรรมการผู้ทรง  คุณวุฒิมาตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยแนบหลักฐานคือ  แบบ  ลส.13  และวุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ( A.T.C. )
                1.3  การเสนอรายงานขอให้มีการตรวจขั้นที่ 5  ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  จะต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลา  2 ปี  นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ( A.T.C. )
2.  การเตรียมการเพื่อรับการตรวจ
                2.1  ต้องฝึกอบรมลูกเสือในกองของตนไว้ให้พร้อม
                2.2  เตรียมงานด้านธุรการไว้ให้เรียบร้อย  เช่น  เอกสารหลักฐาน ใบสำคัญต่างๆให้เป็นปัจจุบัน
                2.3  เตรียมสนามฝึก  อุปกรณ์การฝึกอบรม  เสาธงประชุมกอง  หีบอุปกรณ์  ไม้พลอง  ไม้ง่าม
เชือก  รอก  ไม้ทูนศีรษะ  เชือกกระโดด  ลูกบอล  ฯลฯ
                2.4  เตรียมฝึกระเบียบแถว  การสวนสนาม  (สำหรับลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ)
การประชุมนายหมู่  (เตรียมพร้อมที่จะสาธิตให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินด้วย)
3.  คุณสมบัติของผู้รับการตรวจ
                3.1  บุคคลนั้นต้องผ่านการฝึกอบรม  ขั้นที่ 1 , 2 , 3 และ 4  มาแล้วไม่น้อยกว่า  4 เดือน  และไม่เกิน  2 ปี  นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ( A.T.C. )
                3.2  เป็นบุคคลที่มีกองลูกเสือเป็นของตนเอง  หากมีลูกเสือจำนวน  2 หมู่ขึ้นไป  ต้องขอจัดตั้งกองลูกเสือ  ในโรงเรียนของตนเอง  หรือไปช่วยฝึกลูกเสือในกองลูกเสืออื่นเป็นประจำ  ในกรณีที่ไม่สามารถตั้งกองลูกเสือได้  หรือโรงเรียนไม่มีการจัดกิจกรรมลูกเสือในประเภทที่ไปเข้ารับการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ( A.T.C. ) มา  หรือผู้มีหน้าที่ควบคุมกองลูกเสือตามสังกัด
                3.3  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสืออยู่ในปัจจุบัน  โดยมีใบแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางลูกเสือตามแบบ  ลส.13  เป็นหลักฐาน  (ต้องมีตำแหน่งอยู่ในกองลูกเสือที่จะขอรับการตรวจขั้นที่ 5)
4.  การขอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ
                4.1  นำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา  ทำหนังสือในนามของโรงเรียน  ถึงผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ  (นำเสนอผ่านผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอคัดเลือกให้ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ)  ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ  ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  (ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด)  ขอให้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจขั้นที่ 5  เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย  15 วัน  ก่อนถึงวันให้ไปทำการตรวจ  ในหนังสือนั้นให้ระบุไว้ด้วยว่า  พร้อมที่จะให้ ไปตรวจในวันใด  หรือช่วงเวลาใด
                4.2  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  ประสานงานนัดหมายกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว  คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ให้เป็นผู้ไปทำการตรวจตามวันหรือช่วงเวลาที่มีผู้ขอมา  (ในการนี้จะนัดวันที่จะไปดำเนินการตรวจที่แน่นอน)
5.  ลำดับขั้นตอนการตรวจ  มีดังต่อไปนี้
                1.  งานด้านธุรการของกอง
                1.1  ทะเบียนลูกเสือ  ได้จัดทำไว้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่
                1.2  หลักฐานการสอบไล่หรือสอบวิชาพิเศษลูกเสือ  ได้ทำไว้เรียบร้อยเพียงไร
                1.3  หลักฐานการเงิน  การบัญชี  บัญชีทรัพย์สินของกองลูกเสือ  ได้จัดทำไว้เรียบร้อยอย่างไร
                1.4  สมุดบันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  มีหรือไม่  มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างไร  ตลอดจนการประชุมนายหมู่มีหรือไม่  และเรียบร้อยเพียงไร
                1.5  สมุดบันทึกการประชุมกองของผู้บังคับบัญชามีครบทุกคนหรือไม่  ต้องมีบันทึกการประชุมกอง            มาแล้วไม่น้อยกว่า  16 ครั้ง  เป็นอย่างน้อย
                1.6  สมุดหมายเหตุรายวันของกองได้จัดทำขึ้นหรือไม่  และเรียบร้อยเป็นปัจจุบันเพียงใด
                1.7  สมุดประวัติของกองลูกเสือ  (สมุดปูม)  ได้จัดทำขึ้นหรือไม่  และเรียบร้อยเป็นปัจจุบันเพียงใด         โดยให้มีประวัติของกองลูกเสือนั้นไว้ว่า  กองลูกเสือกองนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อไร  ใครเป็นผู้กำกับคนแรก  ใครเป็นรอง ผู้กำกับ  มีจำนวนลูกเสือครั้งแรกกี่คน  ปัจจุบันเป็นอย่างไร
             1.8  เอกสารที่จำเป็นต้องนำเสนอให้ตรวจ  ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ  ลส.3  , ใบอนุญาตตั้งกองลูกเสือ  ลส.12 , ใบอนุญาตตั้งกลุ่มลูกเสือ  ลส.11 , ใบแต่งตั้งผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ ลส.13 และใบเสร็จรับเงินลูกเสือ  ลส.19
                1.9  งานสารบรรณของกอง  การเก็บเรื่องต่างๆ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแผนหรือไม่
                2.  งานด้านวิชาการ
                2.1  ให้ผู้รับการตรวจขั้นที่ 5  สาธิตการฝึกอบรมลูกเสือตามประเภทลูกเสือที่ขอรับการตรวจให้ผู้ตรวจดู  1 ครั้ง  โดยเริ่มจากพิธีเปิดประชุมกอง  จนถึงพิธีปิดประชุมกอง  ใช้เวลาไม่น้อยกว่า  60 นาที
                ในการสาธิตการฝึกอบรมนี้  ผู้ตรวจจะต้องตรวจดูอย่างละเอียดว่า  ผู้รับการตรวจปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนที่บันทึกในแผนการประชุมกองหรือไม่  อย่างไร
                        2.2  สมุดสะสม  (เฉพาะลูกเสือสำรอง)  ตรวจสมุดสะสมของกองลูกเสือสำรองอย่างน้อย  หมู่ละ  1 เล่ม
                2.3  การสวนสนาม  ตรวจดูความถูกต้องของการจัดขบวนสวนสนาม  เครื่องแบบ  ระเบียบวินัย  การสั่งแถว  ความสง่าผ่าเผย  เป็นอย่างไร
                2.4  การฝึกระเบียบแถว  (เฉพาะลูกเสือสำรอง)
                2.5  การสาธิตการประชุมนายหมู่  (เฉพาะลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  และวิสามัญ)  ปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่เพียงไร
                การสวนสนามและการประชุมนายหมู่  ให้ใช้เวลาปฏิบัติให้ดูอย่างน้อย  กิจกรรมละ  15 นาที
                3.  การสัมภาษณ์
                ผู้ทรงคุณวุฒิ  จะดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจขั้นที่ 5  ทุกคน
6.  การรายงานผลการตรวจขั้นที่ 5
                เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจขั้นที่ 5  ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือคนใดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้รายงานผล        การตรวจเสนอผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ไปตรวจพิจารณา  และเสนอผลการตรวจ ขึ้นไปตามลำดับขั้น  จนถึงเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่ออนุมัติ
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

จ่า ตุ๋ย
จ่า ตุ๋ย ยังไม่รู้จะหาโรงเรียนร่วมเปิดกองกับเขาได้หรือเป่า  อีก 4  เดือน น่าจะได้รับการตรวจร่วมกับเขาบ้างนะ ไหนๆ  ก็อบรมมาแล้ว  เหนื่อยๆๆๆๆๆ 
 
จ่า ตุ๋ย [125.27.254.xxx] เมื่อ 23/10/2011 07:12
2
อ้างอิง

ครูลำพูน
 อ.จ่าตุ๋ยครู อยากจะประเมินขั้นที่ ๕ ให้ติดต่อ อ.เซ็ฟ  ปลูกคำ ค่ายลูกเสือลำพูน บ้านหนองหล่ม ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐
เพราะผมและเพื่อนๆจะไปประเมินที่ค่่ายนี้ วันที่ ๓และ๔ เม.ย.๕๕ ครับ
 
ครูลำพูน [171.4.57.xxx] เมื่อ 9/11/2011 21:50
3
อ้างอิง

พชร
ผมหาสาถนที่ ตรวจขั้นที่ 5 ครับ อบรมมาแล้ว(ค่าย ลส.กำแพงเพชร) แต่ไม่รู้จะไปเปิดขั้นที่ 5 โดยขอร่วมกับโรงเรียนใด....ขอคำแนะนำด้วยครับ ฝากเบอร์ติดต่อไว้ได้ไหมครับผม 0898054781 พชร หรือจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ผมติดต่อกลับก็ได้ครับ  .....
 
พชร [113.53.139.xxx] เมื่อ 26/02/2012 20:33
4
อ้างอิง

ครูสมุทรสาคร
 ลูกเสือสำรองครับใครตรวจขอร่วมด้วยครับจะครบสองปีแล้ว 0860150858 กรุณาด้วยครับ
 
ครูสมุทรสาคร [110.49.250.xxx] เมื่อ 22/07/2012 10:14
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :